سیل پاکستان

در سال جاری پاکستان، شدیدترین بارندگی خود را در ۷۰ سال گذشته تجربه کرد. باران های موسمی از اواسط ژوئن بیش از ۶۰ منطقه را تحت تاثیر قرار داد که حدود ۳۰ میلیون نفر در آن زندگی می کنند. در اثر این سیل ها بیش از ۱۵۰۰ نفر جان باختند و ملیون ها نفر بی خانمان شدند. شری رحمان وزیر تغییرات اقلیم پاکستان معتقد است، پاکستان از نظر پی آمدهای تغییرات اقلیمی در یکی از بدترین مناطق جهان واقع شده است.

ان پی آر

ماهنامه کی دبلیو سی سیل های سهمگین سال جاری در ایران، افغانستان و پاکستان نشان داد که تغییرات اقلیمی به صورت منطقه ای عمل می کند و مرز کشورها برایش بی معنی است. پس مبارزه با آن نیز نیاز به همکاری جمعی دارد.