این روزها تعداد زیادی از اصطلاحات سیاسی بین مردم و مطبوعات و سیاستمدارن رواج دارد که مرتباً بجا و نابجا از آنها استفاده می کنند. این مطلب می خواهد با ذکر مثال به شما برای درک بعضی از این مفاهیم کمک کند.

سوسیالیسم: شما دو گاو دارید. یکی را نگه می دارید. دیگری را به همسایه خود می دهید.

کمونیسم: شما دو گاو دارید. دولت هردوی آن ها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند، ولی بیشترش را برای خودش بر می دارد.

کاپیتالیسم: شما دو گاو دارید. هر دوی آن ها را می دوشید. سپس شیرها را به زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند.

بوروکراسی: شما دو گاو دارید. برای تهیه شناسنامه آن ها ۱۷ فرم را در ۳ نسخه پر می کنید و دیگر وقت ندارید شیر گاوها را بدوشید.

فاشیسم: شما دو گاو دارید. خودتان شیر را می دوشید و به دولت می دهید. دولت آن را به شما می فروشد.

دیکتاتوری: شما دو گاو دارید. دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را می گیرد.

آنارشیسم: شما دو گاو دارید. گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند.

آپارتاید: شما دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید.

پوپولیسم: شما دو گاو دارید. دولت آنها را از شما می گیرد که به جایش یک گله گوسفند به شما بدهد، ولی گاو ها را می فروشد و خرج خودش می کند، به شما دو عدد جوجه می دهد.

ایده آلیسم: شما دو گاو دارید، ازدواج می کنید تا همسر شما آن ها را بدوشد.

رئالیسم: شما دو گاو دارید. ازدواج می کنید، اما بازهم خودتان آن ها را می دوشید.

فمینیسم: شما دو گاو دارید. حق ندارید گاو ماده را بدوشید.

لیبرالیسم: شما دو گاو دارید. آن ها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود.

دموکراسی: شما دو گاو دارید. از همسایه ها رأی می گیرید که آن ها را بدوشید یا نه.

نیچریسم( طبیعت گرایی) : شما دو گاو دارید. آن ها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید.

سازمان ملل: شما دو گاو دارید. آمریکا شما را از دوشیدن گاوها تحریم می کند، فرانسه و انگلیس شیر دادن گاوها به شما را وتو می کنند. نیوزلند رأی ممتنع می دهد.