انسان ۲ نوع معلم دارد، آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد…
انسان ها، در دو صورت چهره واقعی خودشان را نشان می دهند: اول، زمانی که بدانند کاملاً به خواسته هایشان رسیده اند. دوم  زمانی که بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند…
دو چیز ذات شما را آشکار می کند: میزان تحمل تان، وقتی چیزی ندارید و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید…
تنها در دو روز است که نمی توانید هیچ کاری بکنید، یکی دیروز و یکی فردا…
آدمها دو جور زندگی می کنند، یا غرور شان را زیر پا می گذارند و با انسان ها زندگی می کنند، یا انسان ها را زیر پا می گذارند و با غرورشان زندگی می کنند…
رابطه ها در دو حالت قشنگ می شوند: اول پیدا کردن شباهت ها، دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها…
همه یادشان می ماند با آنها چه کار کردى، ولى یادشان نمی ماند برایشان چه کار کردى…
همیشه دلتنگ کسی هستیم که نیست، ولی حوصله کسى را نداریم که هست. . !