به گفته منصور علی زارعی، نماینده مجلس ایران، سطح جنگل های شمال ایران از۳ میلیون و۲۰۰هزار هکتار به ۲میلیون هکتار کاهش یافته است. عرصه های جنگلی مخروبه نیز از۶۰۰ هزار هکتار اضافه تر شده اند. او اضافه کرد: مساحت عرصه های جنگلی کشور در سه دهه اخیر از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار کاهش یافت. وی علت این اتفاق در سال های اخیر را سوءمدیریت و بلایای طبیعی اعلام کرد.

ایسنا

ماهنامه kwc سوءمدیریت؟! زبونتان را گاز بگیرید! حالا باز بلایای طبیعی جای بحث و گفتگو دارد، چون پدیده ای است که تازه اختراع شده!