هفته نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۹، مصاحبه ای با آقای احمد جلیلی، مدیر عامل شرکت KWCایران انجام داد. در این مصاحبه سوالاتی در مورد شیرهای کم مصرف، رعایت استاندار های جهانی و خدمات بعد از فروش شیرهای KWC  مطرح شد.