رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی کنفرانس داووس، با بیان اینکه به اهمیت محیط زیست باور دارد، از طرح کاشت یک تریلیون درخت خبر داد. او افزود: کاشت درخت موثرترین روش برای حذف کربن از جو است و هشدار داد، کاشت درخت، بدون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان، اثر کمی خواهد داشت.

بی بی سی

اولاً سنگ بزرگ علامت نزدن است. از طرفی ایشان که معتقد بودند تغییرات اقلیمی توطئه بین المللی است، حالا چطور شد به اهمیت محیط زیست باور پیدا کردند.