در سال ۱۳۹۳ کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی، با هدف آشنایی با روش‌های روز آمد طراحی، همچنین آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و مخاطبان عام با مقوله معماری، آغاز شد. امسال پنجمین کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۸، با رویکرد نماهای شهری در شیراز برگزار شد که شامل یک مسابقه معماری نیز بود.

 شرکت KWC علاوه بر اینکه حامی این اقدام فرهنگی بود، غرفه ای هم در محل این گردهمایی برپا نمود.