گسترش شهر نشینی در جهان امروز و افزایش وسایل ارتباطی، باعث شده مردم در طول زندگی خود با افراد بیشتری آشنا شوند و مجبور باشند به آنها اعتماد و حتی علاقه پیدا کنند. اگر به هر دلیلی این اعتماد و علاقه مخدوش شود، قلب ها شکسته و روح ها آزرده می شود. البته در بیشتر موارد این، خود افراد هستند که با اشتباهات و ندانم کاری هایشان باعث آزردگی خودشان می شوند. بزرگترین ندانم کاری هر فرد، عدم توانائی شناخت افراد نامطمئن است. افرادی غیر قابل اعتماد، نشانه هائی دارند که مرتباً به ما اخطار می کند که به آنها اعتماد نکنیم. در این مقاله نشانه های افراد غیر قابل اعتماد را بیان می کنیم تا شما با آشنا شدن با این نشانه ها، کمتر آسیب ببینید:

۱- آدم های غیرمطمئن به جای اینکه با شما یک ارتباط طبیعی برقرار کنند، مدام از شما تعریف می کنند. اگر آشنایی و مراوده با شما برای کسی جدی و مهم باشد، فقط سعی نمی کند از خوبی ها، توانائی ها و زیبایی های شما تعریف کند. او صمیمانه و واقع بینانه خصلت های خوب و بد شما را در زمان های لازم ومناسب مطرح می کند و از عکس العمل منفی کسی پروا ندارد.

۲- آدم های نامطمئن مرتباً از شما اعتماد می طلبند، بدون اینکه آن اعتماد را به دست آورده باشند. تکیه کلام اینگونه افراد معمولاً  این دو جمله است. ” حرف منو قبول کن” ، “به من اطمینان کن”.

۳ – همه ما گاهی حقیقت را کتمان می کنیم یا بخشی از آن را بیان نمی کنیم که با وارونه نشان دادن حقایق و دروغگوئی فرق می کند. در مواقعی نگفتن حقیقت لازم است، ولی هیچ گاه کسی حق ندارد دروغ بگوید. افراد نامطمئن دروغگو هستند و از دروغ به عنوان یک وسیله عمدی برای رسیدن به نیت های مشخص و منافع شخصی خود استفاده می کنند.

۴- آدم های نامطمئن، به جای اینکه تغییر کنند یا خودشان را تصحیح کنند. مرتباً به دنبال مقصر، آنهم خارج از وجود خود می گردند و به شکل غیر منصفانه ای تقصیرات را گردن دیگران می اندازند. مثلاً اگر با اتومبیل خود، بدون رعایت کردن حق تقدم و احتیاط، از یک مسیر فرعی وارد مسیر اصلی شوند و خطر تصادف پیش بیاید، فوری می گویند”دیدی طرف چقدر بد رانندگی می کرد” معمولاً اعتماد به آدم های که نمی خواهند بپذیرند مشکل یا ضعفی دارند، عاقلانه نیست. آنها مرتباً با تاکید بر روی ضعف های شما و دیگران، خود را آرام می کنند و سعی می کنند به همه بقبولانند، انسان بی نقصی هستند.

۵- یکی از روشهای تشخیص افراد غیر قابل اعتماد، توجه به طریقه رفتار و برخورد آنها با دیگران و توجه به شیوه برخورد مردم با این شخص است. مثلاً کسی که با گارسون یک رستوران یا کارمندش، تحقیرآمیز و سخت برخورد کند، دیگر نباید گول ظاهر مبادی آداب او را بخورید، چون حتماً دارد نقش بازی می کند. آدم هایی که نسبت به دیگران حس مهربانی و دلسوزی ندارند، معمولا آدم های مطمئنی برای ورود به زندگی شما نیستند.

۶- همه حق دارند هر نوع ایده معنوی و شخصی داشته باشند. ولی حق ندارند از باورهای جزمی خود، به عنوان وسیله ای برای توجیح رفتار شخصی استفاده کنند. افرادی که اعتقادات خود را وسیله ایی برای توجیه رفتار نامساعدشان قرار می دهند افراد قابل اعتمادی نیستند.