احیای دریاچه ارومیه با فاضلاب تصفیه شده

 

مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: براساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه باید ۳۰۰ میلیون مترمکعب از حجم آب دریاچه ارومیه از طریق آبی که در شهرها استفاده می‌شود و به صورت فاضلاب در می‌آید تامین شود. یک سری شبکه انتقال نیز برای این امر در دست احداث است. این حجم از فاضلاب پس از تصفیه، به دریاچه ارومیه ریخته خواهد شد. وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته از آب تصفیه‌شده برای شرب نیز استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: فاضلاب تصفیه شده موضوع وحشتناکی نیست و نباید از آن هراس داشت. در صورتی که تصفیه آب به طور کامل و صحیح انجام شده باشد، قطعا مشکلی ایجاد نخواهد شد.
ایلنا

ماهنامه کی دبلیو سی   دریاچه ارومیه برای احیاء نیازمند ۱۲ میلیارد متر مکعب آب است. به فرض که سالی۳۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ریخته شود، ۴۰ سال طول می کشد تا دریاچه احیاء شود.