دولت طرحی تقدیم به مجلس کرد که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خودروها حذف شود و این سهمیه به جای خودرو به افراد تعلق بگیرد. با این طرح اتومبیل دارها از یارانه بنزین برای خرید بنزین استفاده می‌کردند و خانوارهای بدون خودرو می‌توانند این یارانه را به شکل دیگری هزینه کنند. کمیسیون انرژی مجلس با طرح جدید دولت برای تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین مخالفت کرد.

آفتاب

آیکن ماهنامه این طرح هزینه های دولت را برای پرداخت یارانه بنزین بازهم افزایش می دهد. در سال های اخیر تامین اکثر منابع تامین یارانه، از طریق افزایش نقدینگی است که موجب ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاها می شود. تورم نیز باعث نابود شدن سریع ارزش یارانه است. یعنی آب در هاون کوبیدن.