احمد زراعتکار، مدیر دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با وجود اینکه کشور ما دومین دارنده ذخایر گاز و شانزدهمین صادرکننده گاز در دنیا است، ولی به دلیل اینکه سطح هدررفت انرژی در کشور بالا است، همه ساله دچار کمبود گاز می شویم. وی اضافه کرد: کشور باید تا سال ۱۴۲۰ بحران گازی را تحمل کند و البته اگر شرایط به همین منوال پیش رود این بحران به سال‌های ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ نیز سرایت خواهد کرد.

اعتماد

آیکن ماهنامه ترجمه این سخنان می شود، حداقل تا ۱۹ سال آینده سوزاندن مازوت و آلودگی هوا اجتناب ناپذیر است و ظاهراً مدیران پذیرفته اند که توان حل مشکل را ندارند. بد نیست به خاطر بیاوریم در بهار امسال که جنگ اوکراین شروع شد و از جریان گاز به اروپا به شدت کاسته شد، متولیان تاکنون توانسته اند زمستان سرد اروپا را بدون مشکل جدی طی کنند.