تنش آبی

عباس کشاورز مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۱۰ سال آینده کشور، دوران ریاضت آبی است بنابراین باید برای پایداری سرزمینی، سهم آبی را که در کشاورزی مصرف می کنیم کاهش دهیم. وی تصریح کرد: راه برون رفت از مشکل کم آبی در حوزه صنعت و کشاورزی توجه به بهره وری است. وی خاطر نشان کرد: امنیت غذایی و صرفه جویی در آب نیازمند یک رویکرد جدید است چرا که تجربیات گذشته و برنامه های سابق نمی تواند مشکلات بی آبی را حل کند.

ایسنا

ماهنامه کی دبلیو سی تا وقتی قیمت آب یک مسئله سیاسی است، امید زیادی به رویکرد جدید نمی توان داشت. بهره وری بیشتر از آب در گرو واقعی سازی قیمت آن است.