علی رادی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق، با اعلام کمبود ذخایر آب و کاهش قابل توجه میزان آب ورودی از کشورهای همسایه، نسبت به بحران کمبود آب در این کشور هشدار داد. وی می گوید: ذخایر آب عراق نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته و این اتفاق به دلیل بارندگی ضعیف و کاهش آبی است که از کشورهای همسایه وارد می شود. وی دلایل بحران آب را تغییرات آب و هوایی، کمبود باران و برف و افزایش شدید دمای هوا اعلام کرد و هشدار داد که وضعیت زیست محیطی و انسانی در عراق بسیار نگران کننده است.

الجزیره

ماهنامه کی دبلیو سی مشکل کمبود آب در عراق برای ایران هم می تواند خطرناک باشد، چون خطر درگیری ها را چه در ابعاد ملی و چه در ابعاد مردمی، به شدت افزایش می دهد. چندانکه گوشه ای از این خطر را در جمله” کاهش آبی که از کشورهای همسایه وارد می شود“ می توان دید.