درگذشته، سانسور از طریق مسدودکردن جریان اطلاعات به‌ اجرا در می‌آمد. اما در قرن بیست ‌و یکم، سانسور از طریق غوطه‌ورکردن انسان‌ها در سیلاب اطلاعات بی‌اهمیت و نامربوط عملی می‌شود. انسان‌ها دیگر به درستی نمی‌دانند به چه چیزهایی باید توجه نشان دهند و اغلب، وقت خود را صرف بحث و بررسی درباره‌ موضوعات زودگذر، فرعی و بی ارزش می‌کنند.
در گذشته، قدرت‌داشتن به‌معنای دسترسی به اطلاعات بود، اما اکنون قدرت یعنی آگاهی داشتن بر چیزهایی که باید از آن چشم پوشی کنید.
یووال ‌نوح هراری