سفره‌های زیر زمینی، خالی از آب و اعتبار

قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد: سال ها بی توجهی به منابع آب زیر زمینی و تصویب برخی قوانین، روند حفر چاه‌ها و برداشت آب را سرعت بخشید، به گونه ای که اکنون کسری این مخازن به بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب رسیده. این کسری در ۲۰ سال اخیر به دلیل حفر بیش از ۷۷۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز بوده که زمینه مهاجرت و حاشیه نشینی نزدیک به۲۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور را فراهم کرده. این در حالی است که اعتبارات تخصیص یافته، کفاف مقابله با این وضعیت را نمی‌دهد و بی توجهی به این اتفاق می تواند تهدیدات مهمی برای کشور به همراه داشته باشد.

ایرنا

ماهنامه کی دبلیو سی ظاهراً وظیفه مدیریت کشور این است که اجازه ندهد سال ها بی توجهی اتفاق بیفتد. حالا هم بهتر است اول عوامل بروز این شرایط کالبد شکافی شود تا اعتبارات بعدی هم به هرز نرود.