انتشار CO2

۲۵۷ جنگل بزرگ که میراث محیط زیستی جهان به شمار می روند، همه ساله قادر به جذب ۱۹۰ میلیون تن دی اکسید کربن هستند. یک مطالعه جدید نشان می دهد، ده جنگل ثبت شده در میراث جهانی یونسکو، از جمله پارک ملی یوسیمیتی آمریکا، به دلیل قطع درختان و همچنین آتش سوزی های جنگلی، اکنون بیشتر از آنکه دی اکسید کربن جذب کنند، کربن منتشر می نمایند. این یافته ها برای محققان هشداردهنده است، زیرا جنگل ها به خاطر توانایی که در جذب دی اکسید کربن دارند، عاملی مهمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حساب می آیند.

بی بی سی

ماهنامه کی دبلیو سی حضرت مولوی در این مورد فرموده: از قضا سرکنگبین صفرا فزود، البته به دلیل بی توجهی مردم دنیا.