سد سازی

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان بیان کرد: ذخیره آب پشت سد‌های استان بسیار کم شده و حدود ۷۰ درصد از آب پشت سد کرخه دچار تعریق شده است. وی گفت: کمی بیشتر از ۳۰ درصد آب، پشت سد کرخه باقی مانده. دبی خروجی آب سد کرخه هم اکنون به حدود ۱۶۰ متر مکعب رسیده است. همچنین دبی خروجی آب دز نیز به حدود ۱۴۰ متر مکعب رسیده و در مجموع تنها حدود ۴۵ درصد از آب در آنها باقی مانده. وی گفت مقرر شد در مناطقی که با مشکل آب شرب مواجه هستند با تانکر آبرسانی شود. در حال حاضر با ۶۹ دستگاه تانکر، آبرسانی در حال انجام است.

دیدار نیوز

در کشور خشک و کم آب ایران، چیزی در حدود ۳۰ درصد آب جاری، در پشت سدها تبخیر می شود. ظاهراً سد کرخه امسال رکورد را با ۷۰ درصد شکسته است.