فرونشست زمین ایران ماهنامه کی دبلیو سی

زمانی که یک سفره آبی زیر زمینی خالی می شود، زمین آن قسمت مانند اسفنجی خشک، جمع می شود و در آن حفره ای ایجاد می گردد که دیگر حتی با تزریق آب نیز قابل برگشت نیست. در واقع آن بخش از زمین دیگر مرده به حساب می آید. با افزایش برداشت از آب های زیر زمینی، فرونشست زمین پدیده تقریباً نوظهوری شده که بیش از ۱۵۰ کشور، از جمله ایران با آن درگیر هستند. بر اساس اعلام مجامع بین المللی، فرو نشست سالانه ۴ میلیمتر از زمین حد بحرانی است، درحالیکه در حدفاصل بین دشت فسا و جهرم، شاهد فرونشست زمین تا ۵۴ سانتیمتر، یعنی چیزی حدود ۱۴۰ برابر حد بحران هستیم.

آفتاب نیوز

بازهم یک رکورد جهانی، آنهم با یک فاصله ۱۴۰ برابری!!