مصطفی فدایی‌فرد رئیس کمیته ملی سدهای بزرگ گفت: موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که حدود ۸۵ درصد از وسعت کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته. در ایران سالانه حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود در حالی که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است، با این شرایط از بحران آب عبور کرده‌ایم و به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم. او اضافه کرد: باید بپذیریم مدیریت منابع آبی کشور اشتباه بوده و در این میان استفاده از روش‌های غیراصولی و اضافه برداشت به بحران آب دامن ‌زده است.

ایلنا

کاش سعدی زنده بود و مدیریت منابع آبی را به او می سپردیم. چون ۷۰۰ سال قبل گفت، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن/ که می خوانند ملاحان سرودی/ اگر باران به کوهستان نبارد/ به سالی دجله گردد خشک رودی.