کرونا - اپیدمی

سال گذشته، سال غریبی بود

یک شب ما در دنیایی به خواب رفتیم و فردا در دنیای دیگری از خواب بیدار شدیم

ناگهان جادوی دیزنی لند ناپدید شد

پاریس دیگر شهر عاشقان نبود

شلوغی و ازدهام نیویورک به ناگاه از بین رفت

دیوار چین دیگر جلو هیچ حمله ای را نگرفت

و اماکن مقدس از انسان ها تهی شدند

….

آغوش‌ها و بوسه ها، ناگهان تبدیل به اسلحه ای مرگبار شدند

ملاقات با خانواده و دوستان دیگر کاری دوستانه نبود

ناگهان در‌یافتیم دیگر قدرت، زیبایی و پول، با ارزش نیست

و این نفس کشیدن است که با ارزش است و برای آن باید بجنگیم

کرونا انسان ها را در قفس محبوس کرد و به آنها این پیام را داد

حضور شما در جهان الزامی نیست

این طبیعت است که ادامه پیدا می کند و زیبا است

جهان بدون شما به زندگی خود ادامه خواهد داد و بازهم زیباست

زمین، هوا، آب و آسمان بدون حضور شما سرحال تر است

اگر به حالت قبل خود برگشتید

به خاطر داشته باشید

شما در این دنیا فقط یک مهمان هستید، نه صاحبخانه.