مردی به این نتیجه رسید که شنوایی گوش همسرش کم شده. ولی نمی دانست این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد. نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را به او گفت.
دکتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیق تر به من گزارش دهی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای انجام بده و جوابش را به من بگو، در فاصله ۴ متری او بایست و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر نشنید، همین کار را در فاصله ۳ متری تکرار کن. بعد در ۲متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد.
آن شب همسر مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و او در اتاق نشسته بود.
مرد حساب کرد فاصله آنها حدود ۴ متر است و خواست امتحان را شروع کند. از زنش پرسید: عزیزم امشب شام چی داریم؟ جوابی نشنید، بعد یک متر جلوتر رفت ودوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید بعد به فاصله دو متری رفت و سوالش را تکرار کرد، باز هم جوابی نشنید. این بار به یک متری رفت و پرسید: امشب شام چی داریم؟ همسرش با صدای بلند گفت: عزیزم برای چهارمین بار میگم، ” خوراک مرغ!“
گاهی بد نیست که نگاهی به درون خودمان بیندازیم، شاید عیب هایی که تصور می کنیم در دیگران وجود دارد، در وجود خودمان باشد.