۸۰ میلیون نفر از جمعیت جهان ثروتمند و ۳/۵ میلیارد نفر بسیار فقیر هستند. تیم گور، رئیس سیاست های اقلیمی سازمان ملل می گوید: “مصرف گرایی بیش از حد اقلیت ثروتمند، به بحران آب و هوا دامن زده. اما این جوامع فقیر هستند که هزینه آن را می پردازند. چنین نابرابری شدید، در نتیجه عملکرد دولت هایی است که سال ها به دنبال رشد اقتصادی نابرابر، حتی به قیمت افزایش کربن بوده اند. “میزان گازهای آلاینده هوا که توسط یک درصد ثروتمندان تولید می شود، ۲ برابر میزان تولید ۵۰ درصد مردم فقر جهان است. یک مطالعه جدید نشان می دهد، ۱۰ درصد ثروتمندترین خانوارها ۴۵ درصد از کل انرژی مربوط به حمل و نقل زمینی و سه چهارم کل انرژی مرتبط با هواپیماها را مصرف می کنند. سازمان ملل می گوید: “دولت ها باید از طریق افزایش مالیات و ممنوعیت تولید کربن، میزان تولید ثروتمندان را کنترل کنند. این درآمد ها باید در بخش های کم کربن، برای ایجاد شغل و کمک به پایان دادن فقر، سرمایه گذاری شود. “

اوکس فم

آمارهای سازمان ملل حتماَ صحیح است، ولی در مورد چاره اندیشی، کمی دل سازمان ملل خوش است! همین حالا دولت ها، درآمد مالیات را خرج خرید اتومبیل های لوکس و هواپیماهای شخصی می کنند.