بطری آب صادرات قیمت فروش ماهنامه کی دبلیوسی kwcmag

قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: ایران اکنون در چنین شرایطی قرار نگرفته که بتواند صادر کننده آب باشد. درست است که چندین سال متوالی در سال های پر بارش قرار گرفته ایم، اما هنوز توان صادرات را نداریم و برای رسیدن به این نقطه که ایران بتواند آب را به کشورهای دیگر صادر کند فاصله داریم.

ایسنا

اگر قرار باشد آب را با لوله ۴۵ اینچ و به قیمت متر مکعبی ۲۵۰۰ تومان صادر کنیم، بهتر است هرگز آمادگی پیدا نکنیم. ولی اگر بخواهیم آب را در بطری، به قیمت لیتری یک دلار به کشورهای خشک جنوب خلیج فارس صادر کنیم. فقط کافی است، کمی مدیریت، مقداری برنامه ریزی، تا حدودی تبلیغات و بسته بندی و تا اندازه ای آرامش منطقه ای داشته باشیم.