ماهنامه کی دبلیوسی kwcmag

دو نفر بودند آمدند و بر روی سنگی در ساحل نشستند و به دریا خیره شدند. یک بسته بیسکوئیت را با دو لیوان چای خوردند، از مصاحبت هم و منظره دریا لذت بردند. در آخر زباله های خود را بر ساحل رها کردند و رفتند.