بیابان به مناطقی گفته می شود که دارای اقلیم فراخشک و خشک باشد و میزان متوسط بارندگی سالیانه آن کمتر از ۵۰ میلیمتر و درصد پوشش گیاهی چند ساله آن کمتر از ۱۰ درصد باشد. میزان بارش اندک، دمای بالا، دامنه نوسان دمای شدید، تبخیر زیاد و پوشش گیاهی فقیر و پراکنده از جمله ویژگی‌های یک بیابان است. در مناطق بیابانی تبخیر تقریباَ دو برابر میزان بارش سالیانه است و باد عامل اصلی تخریب و فرسایش خاک  می شود. بر اساس اعلام سازمان جنگل‌ها، حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارد. از این مقدار، ۱۴ میلیون هکتار یعنی نزدیک به نیمی از آن، به عنوان مناطق بحرانی که به سرعت تبدیل به بیابانی خواهند شد، ارزیابی می شود.

ایسنا

کویر لوت و کویر مرکزی نیمی از کشور ما را پوشانده. حالا اگر ۳۰ میلیون هکتار دیگر به آن اضافه شود، دیگر جائی برای زندگی کردن ما ایرانی ها باقی می ماند؟!