روزی فیلی با سرعت از جنگل می گریخت. دلیل فرار را از او پرسیدند، گفت: شیر دستور داده گردن همه زرافه ها را بزنند! گفتند: تو که زرافه نیستی تو فیلی، پس چرا فرار می کنی؟ فیل گفت: من می دانم فیل هستم، ولی جناب شیر ماموریت این کار را به عهده الاغ گذاشته، وقتی ماموریت های مهم را برعهده افراد نادان و بی سواد می گذارند، همیشه نتیجه کار فاجعه بار می شود.