ازتاریخ ۱۳ تا ۱۵ بهمن امسال نمایشگاهی تحت نام ویندو”window” برای نخستین بار در سالن آوا آرت برگزار شدکه در آن برندهای مطرح کالاهای ساختمانی به نمایش گذاشته شد. شرکتKWC ایران نیز غرفه ای در این نمایشگاه برپا کرد که درآن جدیدترین محصولات خود را به نمایش گذاشت.