به گفته دانشمندان همکار با سازمان ملل متحد، ۳۰۰ میلیارد دلار برای متوقف کردن افزایش گازهای گلخانه ای و خرید زمان ۲۰ ساله کافی است. این مبلغ مساوی با هزینه های نظامی جهان در ۶۰ روز است. رنه کاسترو سالازار، معاون مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، گفت: از ۲ میلیارد هکتار زمینی که در سرتاسر جهان، در اثر چرای بی رویه احشام و جنگل زدایی تخریب شده، ۹۰۰ میلیون هکتار آن قابل ترمیم است و بازگشت این مقدار از زمین به زیر کشت یا جنگل کاری، می توانند به مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، انتشار گاز گلخانه ای CO2، را کنترل کند. در عوض از زمین های احیا شده در بسیاری از مناطق، می توان با افزایش عرضه مواد غذایی، گردشگری و سایر کاربردهای تجاری، به نفع جامعه محلی و کشور میزبان استفاده کرد. وی گفت: علت اصلی انتشار گازهای گلخانه ای مدیریت ضعیف جهانی است. راه حل ها شناخته شده هستند، مدیریت پایدار زمین، مدیریت پایدار آب، مدیریت پایدار خاک

   ظاهراً فعلاً بشریت تصمیم گرفته منابع کره زمین را برای جنگ و درگیری هزینه کند و به نظر نمی رسد حاضر باشد حتی ۶۰ روز از هزینه های نظامی خود صرف نظر کند.