تماشاگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی، در آخر بازی ایران و کامبوج سکوها را تمیز کردند و مثل دسته گل تحویل برگزارکنندگان دادند و با این کار اولین حضور فرهنگی خود را به عنوان تماشاگر فوتبال، ثبت نمودند. خانم ها با ورود خود، فضای متفاوتی را بر فوتبال ایران حاکم کردند.

سلام نو

 در سال ۱۳۷۰ چون پخش برنامه های تلویزیون تا دیروقت شب طول می کشید، مدیران تلویزیون تصمیم گرفتند حضور خانم ها را در واحد پخش حذف کنند. دوسال بعد به خاطر به هم خوردن جو فرهنگی محل کار، که بر روی کیفیت و دقت برنامه ها نیز تاثیر گذاشته بود، از این تصمیم خود منصرف شدند.