دکتر محمود عرب خدری معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، از فرسایش سالانه یک میلیارد تن خاک ایران خبر داد. وی افزود: فرسایش خاک موجب شسته شدن خاک های حاصلخیز، ورود این خاک ها به رودخانه و پر شدن مخازن سدها و تاثیر منفی بر بهره برداری از آب های زیرزمینی می شود. وی گفت: پوشش گیاهی ضعیف در اراضی شیب دار و برخی مناطق کوهستانی موجب می شود فرسایش خاک در این مناطق بیشتر باشد.

ایرنا

  برای اینکه با عدد یک میلیارد تن بیشتر آشنا شوید، با توجه به اینکه هر متر مکعب خاک ۱/۵ تن وزن دارد، باید بدانید سالیانه ۲/۵ سانتی متر از کل سطح کشور، فرسایش پیدا می کند.