مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران، درباره فرونشست زمین اظهار کرد: فرونشست زمین که زخم سر باز کرده زمین، بر اثر بهره‌برداری بی‌رویه و فعالیت‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است، در تهران از مرحله هشدار گذشته و به مرحله بحران رسیده است. وی اضافه کرد: فرونشست در منطقه جنوب و جنوب‌غربی تهران حد فاصل مناطق مسکونی، کشاورزی و مهاجر پذیر مانند ورامین، پاکدشت و سایر  دشت‌های این منطقه رخ داده است. وی با اشاره به راهکارهای کاهش پدیده فرونشست تصریح کرد: کشورهای پیشرفته از پساب و فاضلاب تولید شده، بیش از هفت بار استفاده می‌کنند، اما ما در برخی موارد محدود، از فاضلاب‌ها استفاده مجدد می‌کنیم، درحالی‌که با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم. وی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، مجلس و دانشگاه‌ها در وقوع پدیده فرونشست زمین مقصر هستند.

اعتمادآنلاین‌

طبق نظر این مسئول محترم، تمام ارگان هائی که باید مشکلات ناشی از کمبود آب را کنترل کنند و برای آن راهکار ارائه نمایند، در پدیده فرونشست که به دلیل برداشت بی رویه آب زیر زمینی اتفاق افتاده، همگی مقصرند. پس علت وجودی این دستگاه ها برای چیست؟