شهرداری تهران طبق مصوبه بودجه اجازه دارد در کل سال‌ جاری از محل عوارض قطع اشجار۳۰۰‌ میلیارد تومان درآمد کسب کند. قاعدتاً انتظار می‌رفت در ۷ ماه اول سال ۱۷۵‌ میلیارد تومان از این رقم وصول شود. اما در عمل و تا پایان مهر ماه، میزان وصولی از حد مورد انتظار پیشی گرفت و تاکنون ۱۸۸‌میلیارد تومان درآمد از محل قطع درخت وصول شده است. این در حالی است که در بودجه شهرداری تهران ۱۶۰۰‌ میلیارد تومان درآمد از محل پرداخت عوارض نوسازی پیش‌بینی شده که در هفت ماه اول سال باید میزان وصولی ۹۲۸‌ میلیارد تومان می‌بود. در حالی که میزان اخذ عوارض نوسازی فقط معادل ۴۸‌ درصد از هدفگذاری محقق شده.

عصر ایران

ماهنامه کی دبلیو سی یکی از وظایف اصلی شهرداری ها حفظ فضای سبز شهری است. اگر قرار باشد با اخذ جریمه اجازه قطع درختان صادر شود، بزودی تهران به کویر اطرافش خواهد پیوست.