سازمان ملل هشدار داد که برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی، بشریت کمتر از سه سال فرصت دارد تا انتشار گازهای گلخانه ای را تقریباً به نصف کاهش دهد و از فاجعه بارترین اثرات بحران آب و هوایی جلوگیری کند، این آخرین فرصت برای یک اقدام جهانی موثر است. هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل می گوید: بدون اقدامات فوری و چشمگیر، محدود کردن افزایش دمای کره زمین در حد ۱/۵ درجه سانتیگراد غیرممکن خواهد بود.

یاهو نیوز

ماهنامه کی دبلیو سی با شرایط فعلی اقتصاد جهانی، بعید به نظر می رسد که ظرف سه سال، دنیا بتواند حتی جلو افزایش گازهای گلخانه را بگیرد، چه برسد به کاهش ۵۰ درصدی، پس می توان نتیجه گرفت دیگر ورود به برزخ گرمایش جهانی اجتناب ناپذیر شده است.