محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران، گفت: میزان مصرف آب در تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. او اضافه کرد در مناطقی از تهران که مصرف آب بیش از حد مجاز افزایش یافته، به منظور کنترل مصرف مجبور به افت فشار شده ایم، چون در این شرایط راهی جز کنترل فشار آب نیست. البته فشار آب تنها در برخی از مناطق تهران کاهش یافته و این مساله مربوط به تمام سطح تهران نمی‌شود.

انتخاب

بهتر بود ایشان اطلاع رسانی می کردند که افت فشار در حال حاضر مربوط به تمام تهران نمی‌شود. ولی اگر مصرف به همین شکل ادامه پیدا کند، نه تنها افت فشار، بلکه قطع جریان هم شامل حال همه خواهد شد!