گروه «قیام علیه انقراض» یک جنبش بین المللی است که خواستار تغییرات فوری برای به حداقل رساندن خطر انقراض انسانی و فروپاشی اکولوژیکی می باشد. اعضاء این گروه روز سه شنبه ۱۰ ژوئن، خود را به نرده های دفتر «آنگلا مرکل» صدارت اعظم آلمان قفل و زنجیر کردند و از وی خواستند در کشور وضعیت فوق العاده زیست محیطی اعلام کند. یکی از معترضان گفت: سیاست فعلی آب و هوایی، آینده ما را به خطر می‌اندازد. ما جوانان در آینده مجبور خواهیم شد هزینه‌های بی تفاوتی دولت را تحمل کنیم. معترض دیگری هدف از اقدام این گروه را افزایش سطح آگاهی‌ در مورد فاجعه زیست محیطی عنوان کرد و گفت: از مطبوعات و سیاستمداران می‌خواهیم در مورد بحران آب و هوایی حقیقت را بگویند.

ایرنا

 بزرگترین تهدید زیست محیطی در کمین جوانان است، چون آنها باید در آینده، جریمه کارهائی را بپردازند که گناهی در پدید آمدن آن نداشته اند.