فساد اداری پدیده شومی است که در سرتاسر جهان رو به افزایش است و تا زمانی که مردم تصمیم نگیرند، نطفه فساد را در خودشان نابود کنند، مبارزه با فساد یک حرف بی نتیجه خواهد بود. اکثر مردم باور دارند که فساد کار خوبی نیست و خود را از فساد مبرا می دانند. ولی باید دید اگر امکانات فساد برای کسی فراهم باشد تا چه حد می تواند خود را کنترل کند و آلوده فساد نشود. با چند آزمون می توانید دریابید که آیا زمینه فساد در شما موجود است یا نه.

  • وقتی که در رستوران یا اماکن عمومی هستید، اگر به دلیل رایگان بودن، مقدار زیادی دستمال کاغذی یا صابون استفاده کنید، در حالی که در منزل خودتان این گونه نیستید، بدین معنا است که اگر شرایط استفاده شخصی، از اموال عمومی برای شما فراهم شود ممکن است اقدام کنید.
  • هنگامی که در رستوران هستید اگر شکر یا سس را بیشتر از مقداری که در خانه مصرف می کنید، استفاده کنید، بیانگر این است که در شما زمینه سوء استفاده از اموال دیگران وجود دارد.
  • اگر در جشن های عروسی و یا بوفه های آزاد، چون نباید پولی بابت آن بپردازید، ظرف غذای خود را زیاد پر می کنید و زیاد می خورید، این کار بدین معناست که اگر فرصت خوردن مال دیگران را پیدا کنید، ممکن است این کار را انجام دهید.
  • اگر در صف، حقوق دیگران را رعایت نمی کنید و با حیله های مختلف به اصطلاح داخل صف می زنید، ظاهراً شما زمینه این را دارید که برای رسیدن به هدف، حق دیگران را نادیده بگیرید.
  • اگر چیزی را پیدا کردید و آن را تصاحب کردید و به دنبال مالک آن نگشتید، می توان نتیجه گرفت که قابلیت قصب اموال دیگران را دارید.
  • اگر مرتباً به نام فامیل افراد و محل تولد آنها نگاه می کنید و با توجه به اصل و نسب دیگران با آنها مراوده دارید و برایشان تسهیلات خارج از قانون فراهم می نمائید، به معنی این است که شما روحیه قومی قبیله ای دارید و به جای نگاه کردن به حق افراد، به قبیله آنها نگاه می کنید. در نتیجه آمادگی انجام فساد و تبعیض در شما وجود دارد.